Obchodní podmínky
V košíku nic nemáte

Obchodní podmínky

(platné od 1. 10. 2014)

 

I. Obecná ustanovení

1 Provozovatelem internetového obchodu (dále jen eshopu) s doménou www.pontony.cz je společnost PONTONY s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Teplická 21/16, Děčín IV - Podmokly, 405 02 - Děčín, IČ 278 65 118. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30054 a je zastoupená Ing. Josefem Hozákem, jednatelem společnosti.

2 Kupujícím může být konečný spotřebitel, živnostník nebo právnická osoba, pořizující zboží za účelem spotřeby nebo dalšího prodeje.

3 Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky a dodávky standardního sortimentu výrobků, nabízených prostřednictvím eshopu prodávajícího. Pro individuální objednávky zboží mohou být některé podmínky upraveny. 4 Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

 

II. Objednávka a kupní smlouva

1 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Kupující zasláním své objednávky stvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a souhlasí s nimi.

2 Objednávka kupujícího může být podána prostřednictvím eshopu na adrese www.pontony.cz, emailovou zprávou na adrese info@pontony.cz nebo telefonicky na čísle 604 212 505. V případě doručení objednávky jinou formou než prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen do objednávky uvést aktuálně platné kódy výrobků a požadované množství zboží odpovídající počtu kusů, metrů atd. Tyto údaje jsou v platném znění uvedeny u zboží nebo v ceníku ro dané období, katalogu pro dané období nebo v eshopu. Dále je nutné uvést identifikaci kupujícího včetně fakturační a dodací adresy (pokud se liší od fakturační) a kontaktní osobu s uvedeným telefonickým nebo emailovým spojením.

3 Po odeslání objednávky prostřednictvím eshopu zpracuje prodávající přijatou objednávku a před její expedicí zašle emailem kupujícímu daňový doklad, a oznámení termínu expedice.

4 V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží kupujícímu v plném rozsahu, uvědomí o tom kupujícího do druhého v nejkratším možném termínu od obdržení objednávky a učiní pozměněnou nabídku dle možností prodávajícího.

5 Pokud není sjednáno jinak, je možné nakupovat pouze celá balení výrobků a to dle aktuálně platných údajů uvedených v eshopu.

 

III. Expedice a dodací podmínky

1 Objednávky doručené prodávajícímu v pracovní dny jsou standardně expedovány do 3 následujících pacovních dní po obdržení objednávky. V případě delšího prodlení s odesláním objednaného zboží bude kupující o této skutečnosti informován.

2 Závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží je splněn v okamžiku, kdy je zboží převzato kupujícím. V okamžiku splnění závazku prodávajícího přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží a povinnost nakládat s nevratnými obaly zboží v souladu se zákonem o obalech.

3 Zboží je standardně baleno dle jeho povahy v polyetylénových nebo papírových obalech, kartonových krabicích. Prodávající zabalí zboží pro přepravu takovým způsobem, aby při obvyklé manipulaci nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy. Cena balení je zahrnuta v prodejních cenách zboží.

4 Prodávající doručí kupujícímu objednané zboží jedním z následujících způsobů. • Přepravní společností formou balíků do hmotnosti 45 kg. • Přepravní společností na paletách. • Firemním vozidlem prodávajícího v termínu dle dohody s kupujícím. • Osobním odběrem kupujícího ( v pracovní době Po – Pá 7:30 – 16:00 hod na adrese sídla prodávajícího nebo dle dohody).

5 V případě dodání objednaného zboží přepravcem je kupující povinen objednané zboží, ve lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy, od přepravce převzít a toto převzetí písemně potvrdit označením názvu subjektu/ jména kupujícího a podpisem pověřené osoby k převzetí do přepravního listu. Pokud je zboží dodáno formou dobírky, je kupující povinen při převzetí uhradit dohodnutou kupní cenu za zboží uvedenou v příslušném daňovém dokladu.

 

IV. Cenové a platební podmínky

1 Kupní cenu za objednané zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktury s následujícími možnostmi úhrady. Se splatností hotově při doručení (dobírkou), hotově při převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího, nebo bankovním převodem provedeným před odesláním zboží (zálohová faktura). K zásilce zboží je přiložen pouze dodací list, daňový doklad je zasílán v elektronické podobě a to se všemi náležitostmi daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

 

V. Záruční a reklamační podmínky

1 Záruční doba na zboží činí 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruku nelze uplatnit na vady zboží způsobené nesprávnou manipulací, nevyhovujícím skladováním nebo nevhodným používáním zboží k jinému účelu než pro které bylo zboží určeno.

2 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Reklamace týkající se záměny zboží, dodaného množství, stejně jako jiné zjevné vady je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

3 Reklamaci na zjevné vady zboží je možné uplatnit písemně nebo emailem na adrese info@pontony.cz. Současně s reklamací vady, pokud se smluvní strany dohodnou na výměně zboží, je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího nebo dle dohody.

4 V případě skrytých nebo sporných vad vydá prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení reklamovaného zboží a ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace. V případě oprávněného uplatnění záručních vad má kupující vůči prodávajícímu nárok na dodávku bezvadného zboží.

5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. V případu zjevného poškození obalu je kupující povinen na místě sepsat s přepravcem záznam o škodě, vyčíslit její výši a pořídit fotografickou dokumentaci škody. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilku převzal v neporušeném stavu. Pokud kupující zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky.

 

VII. Ostatní ustanovení

1 Specifické údaje o zboží uvedené v internetovém obchodě, konkrétně technické údaje, rozměry, váha, a materiálové specifikace vycházejí z údajů výrobců zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo tolerance údajů týkajících se rozměrů a hmotností výrobků v rozsahu +- 10% oproti údajům zde uvedeným.

2 Fotografie a obrázky výrobků v internetovém obchodě mohou mít pouze ilustrativní charakter.

 

V Děčíně 1.10.2014  

sonna.com.ua
Na vodě i u vody,
pomůžou Vám PONTONY...